Wie stuurt aangetekende brieven


Ik wacht nu af wat er gebeurt. Ik heb inmiddels twee directienamen: Jens Peter Falkenburg en Richard meigen, en klantenservice selina Steeg. In mijn bestelling zaten weer een aantal prijzen. Mijn rechtsbijstand zegt dat als ze bij iets(?) aangesloten zijn, dat ze daar dan iets mee kunnen. Maar dat zal wel niet, maar ik wacht af wat ze doen. U hoort het nog, dag.

dat het tot een kantongerechtprocedure komt. In zo'n geval moet men hard maken dat u iets besteld hebt en het ook ontvangen hebt. Voor de kantonrechter kunt u uzelf (schriftelijk) verdedigen. Pruim-Drent Wil graag iets uit het boekje goed leven met euroshopping via de computer kan dat? Wilma Slijters 4 september 2005, ook ik heb verschillende prijzen gewonnen? Ђ 15.500 en Ђ 35.000. Ik heb de rechtsbijstand eropaf gestuurd en ben in afwachting. Ik heb een bestelling ontvangen van de twee en ik heb een brief gestuurd dat ze het bedrag kunnen afhouden van mijn prijs.

Heeft dat iemand al meegemaakt en wat moet ik doen? Ik heb mijn produkt die ik echt besteld heb wel ontvangen hoor! Produkten die ongevraagd toegezonden zijn hoeven uiteraard niet betaald te worden. Goed leven Euroshopping is een volstrekt onbetrouwbaar bedrijf. In ons geval werd een rekening gestuurd voor goederen die door ons zouden zijn besteld en tevens zouden zijn afgeleverd. Beide beweringen gratis zijn onjuist. Ondertussen hebben we ook een incasso ontvangen. Het voorval is gemeld bij de politie, maar het schijnt niet mogelijk te zijn om antidepressiva aangifte te doen van deze vorm van oplichting. Ons werd aangeraden om een advokaat in de hand te nemen. Gezien de kosten die dat met zich meebrengt zie ik daar vooralsnog vanaf.

Publiek loket - omgevingsloket


(Goed leven) Euro-Shopping (1) 15 berichten, katrien. 15 augustus 2006, ik heb voor de eerste keer een bestelling gedaan bij goed leven Euroshopping! Ik had een produkt besteld ter waarde van 5,99 euro tegen vermoeide benen. Een nachthemd (roze) gratis. Een handdoekset (ook roze) twv 7,99 en een Verrassingsartikel twv 5,00 euro! Die roze spullen heb ik helemaal niet besteld en een verrassingspakket met wat houten keukengerief ook niet. Totaal goedkope rekening 27,93 euro! Moet ik dat betalen?

Aangetekende brief : definition


Indien in verband met de kredietovereenkomst het sluiten van een contract voor een nevendienst, onder meer een verzekering, verplicht is om het krediet, in voorkomend geval op de geadverteerde voorwaarden, te verkrijgen, en de kosten van die dienst niet vooraf bepaald kunnen worden, moet. Artikel 6 rboden is elke reclame voor een kredietovereenkomst die specifiek gericht is op : 1 het aanzetten van de consument, die het hoofd niet kan bieden aan zijn schulden, tot het opnemen van krediet; 2 het benadrukken van het gemak of de snelheid waarmee. Is eveneens verboden elke reclame voor een kredietovereenkomst die : 1 verwijst naar een erkenning, een registratie of een inschrijving in de zin van deze wet; 2 door verwijzing naar het maximale jaarlijkse kostenpercentage of naar de wettelijkheid van de toegepaste kostenpercentages de indruk wekt. Iedere verwijzing naar het wettelijk toegestane maximale jaarlijkse kostenpercentage en naar de wettelijk toegestane maximale debetrentevoet moet ondubbelzinnig, leesbaar en goed zichtbaar of, in voorkomend geval, hoorbaar worden voorgesteld en moet het wettelijk toegestane maximale jaarlijkse kostenpercentage nauwkeurig aanduiden; 3 aanduidt dat een kredietovereenkomst kan. M.O., middenstand en Energie, in het raam van de erkenning, registratie of inschrijving; 5 om een kredietsoort aan te duiden enkel een benaming hanteert die verschilt van degene die door deze wet worden aangewend; 6 voordeeltarieven vermeldt zonder opgave van de bijzondere of beperkende voorwaarden. Verboden is tevens elke reclame die de vermelding " gratis krediet " of een gelijkaardige vermelding, anders dan de verwijzing naar het jaarlijkse kostenpercentage bevat. Verboden is tevens elke reclame die een daad in de hand werkt die beschouwd moet worden als een niet-naleving van of een inbreuk op deze wet of haar besluiten. Wanneer reclame tegelijk betrekking heeft op kredietovereenkomsten die zowel binnen als buiten het toepassingsgebied van deze wet vallen en de reclameboodschap niet op een duidelijke, opvallende en desgevallend hoorbare wijze aanduidt welkeinformatie betrekking heeft op welke kredietovereenkomst dan is dit artikel van toepassing.

De kredietovereenkomsten die erin voorzien dat de kredietgever en de consument regelingen voor uitstel of aflossing treffen als de consument zijn verplichtingen op grond van de oorspronkelijke kredietovereenkomst niet is nagekomen, en: 1 met deze regelingen een rechtsvordering tot ingebrekestelling zou kunnen worden vermeden,. Valt de kredietovereenkomst onder het vierde lid, dan zijn uitsluitend de bepalingen van dat lid van toepassing. De uitzondering bedoeld in dit huis lid kan slechts eenmalig worden toegepast. 3 de koning kan bepalen dat sommige artikelen van deze wet, die hij aanwijst, niet van toepassing zijn : 1 op kredietovereenkomsten waarbij het krediet als nevenactiviteit door een werkgever rentevrij of tegen een jaarlijks kostenpercentage dat lager is dan gebruikelijk op de markt, aan. Artikel 4 Onverminderd de bepalingen van de artikelen 85 tot en met 100, is elk met de bepalingen van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten strijdig beding nietig voor zover het ertoe strekt de rechten van de consument in te perken of zijn verplichtingen.

Alle reclame waarin een rentevoet of cijfers betreffende de kosten van het krediet voor de consument worden vermeld, bevat op een duidelijke, beknopte, opvallende en desgevallend hoorbare wijze aan de hand van een representatief voorbeeld de volgende standaardinformatie : 1 de debetrentevoet, vast en/of veranderlijk. De koning bepaalt voor iedere reclame, wat ook de gebruikte drager is, de grootte van de lettertekens inzakeinformatie met betrekking tot de aard van de verrichting, haar duur, het jaarlijkse kostenpercentage en, indien het om een promotiepercentage gaat, de periode gedurende de welke dit percentage. Het kredietbedrag is gebaseerd op het gemiddelde kredietbedrag dat, naargelang het soort van kredietovereenkomst waarvoor reclame wordt gemaakt, representatief is voor de aanbiedingen van de kredietgever of de kredietbemiddelaar. Indien er meerdere soorten van kredietovereenkomsten tegelijkertijd worden aangeboden dient er voor iedere soort kredietovereenkomst een afzonderlijk representatief voorbeeld te worden gegeven. Behoudens wat de reclame betreft, bedoeld in 1, vermeldt elke reclame de volgende boodschap : «Let op, geld lenen kost ook geld.». De koning bepaalt, wat ook de gebruikte drager is, de grootte van de lettertekens van deze boodschap.

Aangetekende zending - wikipedia

De koning kan het bedrag van deze drempel wijzigen; 4 opgeheven op 1 december 2010; 5 opgeheven op 1 december 2010; 6 de proteinedieet hypothecaire leningen en zoutarm kredietopeningen waarop Titel i van het koninklijk besluit. 225 van tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de controle op de ondernemingen van hypothecaire leningen van toepassing is; 7 de hypothecaire kredieten waarop titel i van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet van toepassing is;. De kredietovereenkomsten die betrekking hebben op bedragen van minder dan 200 euro worden van het toepassingsgebied van deze wet uitgesloten, met uitzondering van de bepalingen van de artikelen 1 tot 11ter, 13, 15, eerste lid, 16, 21, 27bis tot 39, 47, 54, 59, 62 tot. De kredietovereenkomsten vastgesteld bij een authentieke akte die betrekking hebben op bedragen van meer dan.000 euro, zijn niet aan de bepalingen van deze wet onderworpen, met uitzondering van de bepalingen van de artikelen 1 tot 11ter, 13, 14, 2, 1 tot 6, 8 tot. De geoorloofde debetstanden op een rekening terugbetaalbaar op verzoek van de kredietgever of binnen een termijn van drie maanden worden van het toepassingsgebied van deze wet uitgesloten, met uitzondering van de bepalingen van de artikelen 1 tot 4, 5, 1, eerste lid, 1 tot. De overschrijdingen worden van het toepassingsgebied van deze wet uitgesloten, met uitzondering van de bepalingen van de artikelen 1 tot 4, 5, 2, 6, 21, 27bis, 28 en 29, 30, 1, 2, 4 en 5, 31 tot 33, 37 en 38, 60ter, 62 tot. De kredietovereenkomsten gesloten met een beleggingsonderneming bedoeld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten of met een kredietinstelling bedoeld in artikel 1, tweede lid, 1, van de wet van op het statuut en het.

Aangetekende brief kan voortaan ook via e-mail binnenland nieuws hln

Deze wet is niet van toepassing op : 1 de verzekeringsovereenkomsten alsook de overeenkomsten voor doorlopende dienstverlening en doorlopende levering van dezelfde goederen, waarbij de consument, zolang de diensten. Goederen worden geleverd, de kosten daarvan in termijnen betaalt; 2 de huurovereenkomsten waarbij noch in het contract zelf noch bij afzonderlijke overeenkomst een verplichting is voorzien om het goed te kopen. Dergelijke verplichting wordt geacht te bestaan indien de verhuurder hiertoe eenzijdig beslist; 3 de kredietovereenkomsten zonder interest waarbij het opgenomen krediet binnen een termijn van 2 maanden alcohol wordt terugbetaald en de kredietgever kosten vraagt die lager zijn dan 4,17 euro op maandbasis. Die kosten omvatten de kosten bedoeld in artikel 1, 5, zo nodig berekend op basis van de elementen bedoeld in artikel 1,. Het drempelbedrag wordt geïndexeerd op 1 januari van elk jaar op basis van de volgende formule : 4,17 euro vermenigvuldigd met de nieuwe index en gedeeld door de aanvangsindex. De nieuwe index is de index van de consumptieprijzen van de maand december van het vorige jaar en de aanvangsindex is de index van de consumptieprijzen van de maand december 2010. Het geïndexeerde bedrag wordt afgerond overeenkomstig de regelen die gelden voor de afronding van de debetrentevoet op grond van artikel 1,.

Voor de toepassing van deze wet wordt de verhuurder beschouwd als kredietgever, of de kredietbemiddelaar bedoeld in 3, c laatste zin; 11 de lening op afbetaling : elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, waarbij geld of een ander betaalmiddel ter beschikking wordt gesteld. 18 het kapitaal : - voor de verrichtingen op afbetaling en de kredietopeningen met regeling voor gespreide terugbetaling van de hoofdsom : het geleende bedrag, het gefinancierde bedrag of het door de consument opgenomen bedrag; - voor de geoorloofde debetstanden op een rekening. Een commerciële eenheid wordt geacht te bestaan indien de leverancier of de dienstenaanbieder zelf het krediet van de consument financiert of, in het geval van financiering schaamhaar door een derde, indien de kredietgever bij het voorbereiden of sluiten van de kredietovereenkomst gebruik maakt van de diensten. 23 het kredietbedrag : het plafond of de som van alle bedragen die op grond van een kredietovereenkomst beschikbaar worden gesteld; 24 het totale door de consument te betalen bedrag : de som van het kredietbedrag en de totale kosten van het krediet voor. Voor de toepassing van deze wet wordt met het fysisch bezoeken van de consument gelijkgesteld, het benaderen van de consument door de kredietgever of de kredietbemiddelaar door communicatie via spraaktelefonie om de consument een bezoek voor te stellen. Artikel 2 deze wet is van toepassing op de kredietovereenkomsten gesloten met een consument die in België zijn gewone verblijfplaats heeft, op voorwaarde dat : 1 de kredietgever zijn commerciële of beroepsactiviteiten ontplooit in België, of 2 dergelijke activiteiten met ongeacht welke middelen richt. Niettegenstaande de bepalingen van het eerste lid kunnen partijen overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG). 593/2008 van het Europees Parlement en de raad van inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) het recht kiezen dat van toepassing is op een overeenkomst die voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, lid 1 van deze verordening. Deze keuze mag er evenwel niet toe leiden dat de consument de bescherming verliest welke hij geniet op grond van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken volgens de toepasselijke belgische regelgeving bij gebreke van rechtskeuze.

Brief - vertaling Nederlands-Engels

Wet van op het consumentenkrediet (officieuze coordinatie). Wet van op het consumentenkrediet - gecoördineerd tekst. definities en toepassingsgebied. Artikel 1, voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder: 1 de consument : elke natuurlijke persoon die ten aanzien van de onder deze wet vallende verrichtingen handelt met een oogmerk dat geacht kan worden vreemd te zijn aan zijn handels-, beroeps-. Wordt hiermee gelijkgesteld kloven de persoon die kredietovereenkomsten aanbiedt of toestaat wanneer deze overeenkomsten het voorwerp uitmaken van een onmiddellijke overdracht of indeplaatsstelling ten gunste van een andere erkende kredietgever aangewezen in de overeenkomst; 4 de kredietovereenkomst : elke overeenkomst waarbij een kredietgever een krediet verleent. Zijn hierin onder meer begrepen : a) de debetrente; b) commissielonen en/of vergoedingen die de kredietbemiddelaar ontvangt voor zijn bemiddeling; c) belastingen; d) vergoedingen van welke aard ook, onder meer, onderzoekskosten, kosten voor het samenstellen van het dossier en het raadplegen van de bestanden, kosten. De totale kosten van het krediet voor de consument omvatten niet : a) kosten en vergoedingen die de consument moet betalen wegens niet naleving van een in de kredietovereenkomst opgenomen verbintenis; b) de andere kosten dan de aankoopprijs die de consument bij het verwerven van.

Wie stuurt aangetekende brieven
Rated 4/5 based on 895 reviews